Uitnodiging ALV op 19 oktober

Hierbij nodigen wij je uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2020. De ALV vindt plaats op dinsdag 19 oktober 2021 in het paviljoen, aanvang 20.00 uur.

Wij verzoeken je vriendelijk tijdig aanwezig te zijn.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 februari, financiële stukken en jaarverslagen van het bestuur en de diverse commissies en werkgroepen kun je downloaden via de website van de Lobbelaer.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 februari 2020
 5. Behandeling financieel verslag 2020
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Décharge kascontrolecommissie
 8. Décharge penningmeester/bestuur
 9. Benoeming kascontrolecommissie 2021
 10. Begroting en toelichting seizoen 2021
 11. PAUZE
 12. Benoeming/verkiezing bestuursleden

  Marianne den Boer treedt statutair af als bestuurslid Jeugd, maar stelt zich conform artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement terstond herkiesbaar.

  Volgens art. 6 van het Huishoudelijk Reglement kunnen eventuele kandidaten uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur worden voorgedragen. Deze voordracht dient tenminste door 5 seniorleden te zijn ondertekend en vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.

 13. Bestuursbeleid
 14. Leden van verdienste/vrijwilligers

Tot dan!

Met sportieve groet, 

namens het bestuur, 

Gerda, Margret, Judith, Marianne en Ad 

Nieuws Overzicht